اجتماعیترندهای کسب و کار

ورثه زن بدون فرزند چه کسانی هستند

در صورتی که زن فوت کند ، علاوه بر همسر ، سایر خویشاوندان نسبی ، همچون پدر و مادر و نیز فرزندان ، می توانند از وی ارث ببرند و در صورت نبود والدین و فرزند ، نوبت به وراث بعدی می رسد . لذا در صورت فوت زن فرزند دار و بی فرزند ، ابتدا ، سهم الارث همسر وی پرداخت شده و سپس ، نوبت به ارائه سهم الارث پدر و مادر و نیز فرزندان زن خواهد رسید . البته اگر زن فوت شده ، فرزند و پدر و مادر نداشته باشد ، نوبت به وراث طبقات دوم و سوم می رسد .

به نقل از وکیل ملکی در رشت هر فردی که موقع فوت ، مال و اموالی از خود به جای گذاشته باشد ، ورثه وی ، می توانند با تقسیم کردن اموال مذکور ، سهم الارث خود را دریافت کنند . البته ، قبل از اینکه ارثیه متوفی ، میان ورثه وی تقسیم شود ، می بایست هزینه های ضروری برای کفن و دفن وی ، از اموال به جای مانده ، پرداخت شده و سپس ، اگر متوفی ، مالی را وصیت کرده بود ، به آن عمل شود . پس از انجام مراحل مذکور ، نوبت تقسیم ارث می رسد .

البته ، نحوه تقسیم ارث میان ورثه ، بر اساس قواعد از پیش تعیین شده ای است که در قانون مدنی ، به تبعیت از اسلام ، تدوین شده است . به عنوان نمونه ، در صورتی که زنی فوت کند ، بسته به فرزند دار بودن یا بدون فرزند بودن زن ، ورثه ای که از وی ارث می برند ، تفاوت خواهند داشت . به علاوه اینکه ، سهم الارث ورثه ، در صورت داشتن فرزند یا در صورت بی فرزند بودن زن، متفاوت خواهد شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که به طور کلی ، اگر زنی فوت کند ، چه اشخاصی می توانند از وی ارث ببرند . در ادامه نیز ، به بررسی این حالات می پردازیم که در صورت فوت زنی که فرزند دارد و نیز ، در صورت فوت زنی که بدون فرزند است ، ورثه وی چه کسانی می شوند ؟

قواعد مربوط به ارث بردن از متوفیان ، در قانون مدنی ، به صورت دقیق و کامل بیان شده است . ارث بردن ، به این معنا است که متوفی ، پس از پرداخت دیون و بدهی ها و نیز عمل کردن به وصایای وی ، به صورت ترکه خالص ، قابل تقسیم میان ورثه است و بسته به این که متوفی ، چه خویشاوندانی داشته باشد ، میان ایشان تقسیم خواهد شد .

لذا، سوالاتی در این خصوص مطرح می شود ، از جمله این که در صورت فوت زن ، چه کسانی از وی ارث می برند ؟ و همچنین، در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می برند؟ لذا، در این مقاله، به سوال اول، پاسخ داده و در مقاله ای، جداگانه نیز به این سوال، پاسخ خواهیم داد که .

برای پاسخ به این سوال که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند ، ابتدا باید به چند نکته اشاره نمود . در قانون مدنی ، دو نوع ، رابطه توارث بر اساس خویشاوندی ایجاد می شود ؛ توارث بر اساس خویشاوندنی یا قرابت سببی و توارث بر اساس خویشاوندی نسبی . توارث در خویشاوندی سببی ، یعنی اگر فردی فوت شود ، همسر وی ، حتما از وی ارث می برد . لذا اگر زنی فوت کند ، در صورتی که شوهر داشته باشد ، شوهر به میزان مشخص شده در قانون ، ( بسته به فرزند داشتن یا بدون فرزند بودن زوجه ) از وی ارث می برد .

علاوه بر این ، کسانی هم که با متوفی ، خویشاوندی نسبی ( خویشاوندی بر اساس رابطه خونی ) دارند نیز ، می توانند به میزان مشخص شده ، ارث ببرند . در قانون مدنی ، ، به صورت دقیق ، تعیین شده که بر اساس آن ، خویشاوندان نسبی که از متوفی  ( در اینجا ، زنی که فوت کرده ) ارث می برند ، شامل سه طبقه هستند . هر یک از طبقه ها ، مقدم بر طبقه بعدی هستند ؛ یعنی اگر ورثه ای در طبقه اول وجود داشته باشد ، وراث طبقه دوم ، ارث نمی برند و به همین ترتیب ، تا طبقه سوم .

طبقه اول ورثه ، شامل پدر و مادر متوفی ، فرزندان و نوه های متوفی هستند . طبقه دوم ارث ، شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ متوفی ، خواهر و برادر متوفی و فرزندان ایشان می باشد که در صورت نبود وراث طبقه اول ، از متوفی ارث می برند و طبقه سوم ورثه ، شامل دایی ، خاله ، عمو و عمه های متوفی و نیز فرزندان آنها هستند که در صورت نبود وراث طبقه اول و دوم ، از متوفی ارث می برند .

بنابراین ، در پاسخ به این سوال که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند ، باید گفت برای تقسیم ارث زنی که فوت می کند نیز ، باید بر اساس طبقات و درجات گفته شده ، اقدام به تقسیم ارث نمود . اما نکته مهمی که در مورد تقسیم ارث زن فوت شده وجود دارد ، آن است که علاوه بر خویشاوندان نسبی زن فوت شده ، در صورتی که زن ، همسر نیز داشته باشد ، همسر وی هم حتما ارث می برد ؛ البته شرط ، آن است که رابطه زوجیت میان آنها ، از نوع ازدواج دائم بوده باشد .

در صورتی که زن ، دارای فرزند یا بی فرزند باشد ، میزان سهم الارث شوهر وی ، تفاوت خواهد داشت . به عبارت دیگر ، اگر زن ، شوهر داشته باشد ، ولی فرزند نداشته باشد ، شوهر وی ، یک دوم ترکه زن را به ارث می برد ؛ اما اگر زن ، علاوه بر شوهر ، دارای فرزند نیز باشد ، یک چهارم ترکه ، متعلق به شوهر بوده و باقی آن ، میان سایر ورثه زن تقسیم می شود . البته ، لازم به ذکر است که اگر زنی ، صرفا شوهر داشته و خویشاوند سببی دیگری نداشته باشد ، تمام ترکه ، به شوهر تعلق می گیرد .

 

در صورت فوت زن بدون فرزند چه کسانی ارث می برند

در قسمت قبل ، به این سوال پاسخ دادیم که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند . همانطور که اشاره شد ، در صورت فوت زن ، هم همسر و هم خویشاوندان نسبی وی ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، می توانند از ترکه زن ، بهره مند شوند . اما در این قسمت ، قصد داریم به صورت مشخص ، به این سوال پاسخ دهیم که در صورت فوت زن بدون فرزند ، چه کسانی ارث می برند ؟

در پاسخ به این سوال که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند ، باید گفت که در صورت فوت زن بدون فرزند ، ابتدا باید دید که آیا وی ، همسر دائمی دارد یا خیر . اگر همسر دائمی داشته باشد ، به همسر وی ، یک دوم از ترکه زن ، ارث می رسد و باقی مانده ترکه وی ، باید میان خویشاوندان نسبی وی که در طبقات و درجات ارث گفته شد ، تقسیم شود .

در این صورت ، یک دوم از باقی مانده ترکه زن فوت شده نیز ، به پدر و مادر متوفی می رسد . پدر و مادر ، این ترکه را بین خودشان به این صورت تقسیم می کنند که ، یک سوم و سهم الارث پدر از دختر فوت شده ، دو سوم خواهد بود .

اما گاهی ، زن فوت شده ، همسر دائمی نداشته یا اینکه همسر وی ، فوت کرده است ؛ به علاوه اینکه فرزندی هم ندارد . در این صورت ، کلیه سهم الارث زن فوت شده ، به پدر و مادر وی خواهد رسید و پدر و مادر ، به نسبت دو به یک ، آن را میان خود ، تقسیم خواهند کرد . در صورتی هم که زن فوت شده ، فقط پدر یا فقط مادر داشته باشد ، وی ، کل ترکه زن فوت شده خواهد بود .

لازم به ذکر است که اگر زن فوت شده ، همسر و فرزندی نداشته باشد و پدر و مادر وی هم فوت کرده باشند ، برای تقسیم ارث وی ، نوبت به وراث طبقه دوم ، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و همچنین ، خواهران و برادران زن فوت شده و یا فرزندان ایشان می رسد . اگر هم زن فوت شده ، ورثه ای از طبقه دوم نیز نداشته باشد ، کسانی ارث می برند که در طبقه سوم هستند . در غیر این صورت ، ترکه زن فوت شده ، ترکه متوفی بلاوارث خواهد شد .

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا