اقتصادیترندهای کسب و کار

دیه شکستگی مهره کمر

در این مطلب به مبحث دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه و نحوه محاسبه آنها می‌پردازیم. تاثیر هر یک از آسیب‌ها (شکستگی، قطع و از‌بین‌بردن، کندن، فلج کردن و …) در میزان دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه، با توجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می‌شود.

ماده ۶۴۷ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب زیر است:

الف) شکستن ستون فقرات درصورتی‌که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، دارای دیه کامل است.

ب) شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب ازبین‌رفتن یکی از منافع فرد شود، مانند اینکه فرد توان راه‌رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ) شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد ذکرشده در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصل از آن هم می‌شود. در شرایطی که حدود و اندازه دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه در قوانین مشخص نشده باشد، به آن نوع آسیب ارش تعلق می‌گیرد.

ت) شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است.

ث) شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس‌شدن پاها شود، علاوه بر دیه ستون فقرات، دوسوم دیه برای فلج دو پا هم به آن تعلق می‌گیرد.

‌تبصره ۱: ‌مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به‌جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه است.

تبصره ۲: ‌اگر حادثه‌ای بدون ایجاد شکستگی در ستون فقرات سبب خمیدگی پشت شود، درصورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.

Lumbar fracture

ماده ۶۴۸ دیه شکستگی مهره کمر و ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به‌نسبت مساحت عرض، دیه دارد. به عبارتی دیگر دیه مهره کمر شکسته یا دیه شکستگی مهره کمر که بر اثر تصادف شکسته در قانون برابر است و اگر بدون جراحی خوب شود (دیه شکستگی مهره کمر بدون جراحی) و باعث هیچ‌گونه عوارضی مانند فلج یا غیره نشود، دیه آن ۱۰ درصد دیه کامل است.

ماده ۶۴۹ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، نسبت به دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.

ماده ۶۵۰ دیه شکستن ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

از بین بردن دو کپل به‌نحوی‌که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۵۱ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

شکستن استخوان دنبالچه موجب ارش می‌شود، مگر آنکه باعث شود فرد قادر به کنترل مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد. اگر قادر به کنترل مدفوع باشد، ولی قادر به کنترل باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۶۵۲ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است، موجب عدم کنترل ادرار یا مدفوع یا هردو شود، یک دیه کامل دارد.

دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی

دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی، در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است که مبلغ دیه شکستن ستون فقرات سال 1402، بر اساس نرخ دیه برابر 900 میلیون تومان است. دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی که بدون عیب درمان شود، برابر با یک‌دهم دیه کامل است. بنابراین مبلغ دیه شکستگی مهره کمر سال 1402 که در صورت درمان بدون عیب و نقص باید توسط مسئول پرداخت دیه داده شود، باتوجه‌به نرخ دیه سال 1402 برابر با 90 میلیون تومان خواهد بود.

دیه شکستگی مهره کمر بدون عمل جراحی

اگر شکستگی مهره کمر بدون جراحی خوب شود و باعث هیچگونه عوارضی مانند فلج یا غیره نشود، دیه آن ۱۰ درصد دیه کامل است.

دیه شکستگی مهره کمر در ماه حرام

دیه اعضای بدن در ماه‌های حرام افزایش نمی‌یابد. در واقع افزایش مبلغ دیه ماه‌های حرام تنها در موارد فوت اعمال می‌شود و برای مواردی مانند دیه تنگی کانال نخاعی یا دیه ترک مهره کمر، دیه مانند ماه‌های عادی پرداخت می‌شود.

دیه دیسک کمر مهره ۴ و ۵

فرقی بین اینکه کدام مهره‌ها بشکند یا یک مهره یا چند مهره بشکند، وجود ندارد. به عبارتی دیگر دیه یک مهره شکسته با دیه چند مهره شکسته در قانون برابر است و اگر بدون جراحی خوب شود و باعث هیچ‌گونه عوارضی مانند فلج یا غیره نشود، دیه آن ۱۰ درصد دیه کامل است.

دیه بیرون زدگی دیسک گردن

برای دیسک گردن معمولا دیه تعیین نمی‌شود؛ یعنی دیه کمی دارد و  ارتباط آن با حادثه به راحتی محرز نمی‌شود. در نهایت باید قاضی دادگاه مقدار دقیق دیه دیسک کمر و گردن را مشخص کند.

محاسبه دیه دیسک کمر سال ۱۴۰۲

در جواب این سوال که دیه دیسک کمر در تصادف چقدر است؟ باید بگوییم که حدود ۱۰٪ دیه کامل حساب می‌شود و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰ م–ستون فقرات یا ستون مهره ها، بخش اصلی استخوان بندی، در نیم تنه بالایی انسان است که از بدن حمایت می‌کند و به انسان کمک می‌کند تا بدن خود را صاف نگه دارد، بچرخد، خم شود و راه برود. بنابراین، آسیب به ستون فقرات، می‌تواند صدمات غیر قابل جبرانی به افراد وارد کند. از این رو، قانون گذار برای صدمه‌ای که ممکن است به ستون فقرات وارد شود، مجازات دیه تعیین کرده است.

مجازات دیه در نظر گرفته شده، برای صدمه به ستون فقرات، یک مجازات اصلی است که مقدار آن، در قانون و بر اساس منابع فقهی، مشخص شده است. میزان دیه ستون فقرات، در خصوص همه آسیب‌های وارده به این ناحیه، یکسان نبوده و بسته به اینکه آسیب، درمان بشود یا نه، موجب فلج و سستی پا‌ها گردد یا خیر، متفاوت خواهد بود و باید به نرخ دیه همان سال، پرداخت گردد.

دیه شکستن ستون فقرات در صورت عدم درمان

همانطور که شکستن گردن، دیه شکستن گردن و نقص آن را در پی دارد، آسیب‌های وارده به ستون فقرات نیز، منجر به تعلق دیه، به فرد آسیب دیده می‌گردد. شکستن یا خمیده شدن ستون فقرات و از بین رفتن منافع برخی اعضا، از جمله آسیب‌های وارده به ستون فقرات است. دیه ستون فقرات، بسته به اینکه آسیب وارده به ستون فقرات، بدون عیب و نقص درمان بشود یا نه و یا اینکه منجر به از بین رفتن منافع و ایجاد آسیب‌های دیگر گردد، متفاوت است.

ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص دیه شکستن ستون فقرات، دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی و آسیب‌های وارده به این ناحیه، تعیین تکلیف کرده است.”دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی، درصورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج، به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است. ” که مبلغ دیه شکستن ستون فقرات سال ۱۴۰۱، بر اساس نرخ دیه، برابر ۶۰۰ میلیون تومان است.

شکستن ستون فقراتی که درمان نشود و موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد، مانند اینکه فرد، توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرارش را از دست بدهد، علاوه بر دیه شکستن ستون فقرات که دیه کامل است، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است. دیه ارش را قاضی، با توجه به نظر پزشکی قانونی، تعیین خواهد نمود.منظور از شکستن ستون فقرات در این ماده، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات، به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه است.

دیه شکستن ستون فقرات در صورت درمان

“دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است. ” بنابراین، مبلغ دیه شکستن ستون فقرات سال ۱۴۰۱، که در صورت درمان بدون عیب و نقص، باید توسط مسئول پرداخت دیه داده شود، با توجه به نرخ دیه سال ۱۴۰۱، برابر با ۶۰ میلیون تومان است.

دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد، مانند از دست دادن توانایی راه رفتن یا نشستن یا توان جنسی یا کنترل ادرار، موجب دیه کامل، برای عوارض وارد شده است که بر اساس نرخ دیه سال ۱۴۰۱، برابر با ۶۰۰ میلیون تومان است.

دیه شکستن ستون فقرات منجر به فلج شدن پا‌ها

“دیه شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پا‌ها گردد، علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه، برای فلج دو پا نیز هست. ” یعنی، علاوه بر دیه ستون فقرات، دیه فلج پا نیز، باید پرداخت شود که مبلغ دو سوم دیه بوده که بر اساس نرخ دیه سال ۱۴۰۱، برابر با ۴۰۰ میلیون تومان است.

وقتی قاضی، در حکم، مقدار دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی را مشخص کرد، شخص مسئول پرداخت دیه، باید در مهلت قانونی مشخص شده، دیه را به مجنی علیه (قربانی) بپردازد؛ در غیر این صورت، می‌توان، بابت پرداخت نکردن مبلغ دیه، به اجرای احکام مراجعه کرد و اقدام به صدور حکم جلب مشتکی عنه نمود. علاوه بر این، مبلغ دیه ستون فقرات، با توجه به نرخ دیه سالی که قرار است دیه پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.

دریافت دیه آسیب‌دیدگی ستون فقرات با بیمه شخص ثالث

فارغ از آنکه دیه دیسک کمر در تصادف چقدر است، باید بگوییم که در این شرایط باید خسارت شما را پرداخت کند. اگر شما در تصادف آسیب دیده‌اید، بیمه شخص ثالث راننده مقصر، دیه شکستن ستون فقرات شما را پرداخت می‌کند. اگر هم خودتان مقصر حادثه باشید، با استفاده از بیمه شخص ثالث ماشین‌تان می‌توانید دیه دیسک کمر در تصادف خود را از شرکت بیمه بگیرید.

مشاوره حقوقی به معنای کلی، فرآیند ارائه راهنمایی حقوقی به افراد یا شرکت‌ها در مواجهه با مسائل حقوقی مختلف است. این خدمات ممکن است توسط وکلای حقوقی یا مشاوران حقوقی ارائه شود. در زیر توضیحات بیشتری در مورد مشاوره حقوقی آورده شده است:

1. **تفسیر قوانین و مقررات:**
مشاوران حقوقی مسائل مختلف حقوقی را بررسی کرده و به افراد یا شرکت‌ها درک بهتری از قوانین و مقررات ارائه می‌دهند. این تفسیرات می‌تواند به افراد کمک کند تا درک بهتری از حقوق و تعهدات خود داشته باشند.

2. **پیشنهاد راه‌حل‌های حقوقی:**
در مواجهه با مسائل حقوقی، مشاوران حقوقی به مشتریان خود پیشنهادات و راه‌حل‌های حقوقی می‌دهند. این شامل مشاوره در مورد گزینه‌های حل اختلاف، استفاده از قوانین خاص، یا اقدامات قانونی دیگر می‌شود.

3. **نگارش اسناد حقوقی:**
مشاوران حقوقی می‌توانند به مشتریان خود در نگارش اسناد حقوقی کمک کنند، از جمله تدوین توافق‌نامه‌ها، قراردادها، یا سایر اسناد حقوقی که برای حل مسائل مشتریان لازم است.

4. **نمایندگی در دعاوی حقوقی:**
در صورت نیاز به حل اختلاف از طریق دعاوی حقوقی، وکلای حقوقی به عنوان نماینده مشتریان در دادگاه یا در ترتیبات داوری حاضر می‌شوند و آن‌ها را در تمام مراحل قضایی نمایندگی می‌کنند.

5. **مشاوره در حوزه‌های خاص:**
مشاوران حقوقی می‌توانند در حوزه‌های خاصی مانند حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق خانواده و غیره تخصص داشته باشند و به مشتریان در این زمینه‌ها مشاوره ارائه دهند.

مشاوره حقوقی می‌تواند به عنوان یک ابزار حیاتی در تضمین حقوق و تعهدات افراد و سازمان‌ها به کار رود. در هر مورد، مهم است که افراد به مشاوران حقوقی متخصص و قابل اعتماد مراجعه کنند تا بهترین نتیجه را برای مسائل حقوقی خود بدست آورند.

دکمه بازگشت به بالا