ترندهای کسب و کارعمومی

آشنایی با دینامیک خاک

کتاب شرح و درس دینامیک خاک :

دینامیک خاک یکی از دروس مهم مقطع کارشناس ارشد ژئوتکنیک  و هم جزء منابع آزمون دکترا عمران گرایش خاک و پی می باشد لذا داوطلبین کنکور دکترا به کتابی در زمینه دینامیک خاک نیاز دارند که هم مباحث لرزه ای خاک را به خوبی و به زبانی ساده و شیوا  پوشش داده باشد و هم نکات مهم کنکوری دینامیک خاک در آن ارائه شده باشد که این مهم در  دکتر شعاری شعار جمع شده است.

در این کتاب دانشگاهی مفاهیم دینامیک خاک به صورت روان عنوان شده و مباحث به صورت خلاصه درس داده شده و در نهایت تست های کنکوری و آزمایشی مربوط به آن مباحث بررسی شده است. با توجه به خلاصه درس های کامل و مفهومی کتاب  شرح و درس دینامیک خاک این کتاب موکدا برای داوطلبین آزمون دکترا توصیه میشود همچنین برای دانشجویان کارشناسی ارشد که در حال گذراندن دینامیک خاک هستند پیشنهاد میگردد این کتاب را که چکیده و جمع بندی مراجع مهم دینامیک خاک دنیاست را مورد مطالعه قرار بدهند.

Familiarity with soil dynamics

فهرست مطالب کتاب شرح و درس دینامیک خاک

فصل اول. روانگرایی خاک‌ها

 • تعریف روانگرایی
  پروسه وقوع روانگرایی
  عوامل موثر بر روان شدن خاک‌ها
  بررسی دقیقتر دو پارامتر (اثر سن ماسه و پیش کرنش)
  خودآزمایی
  بررسی پتانسیل روانگرایی (براساس آیین‌نامه‌ها)
  خودآزمایی
  وقوع روانگرایی و شتاب وارد بر ساختمان
  خودآزمایی
 • عبور امواج مکانیکی تابع فاصله مولکول‌ها در محیط انتشار
  آیا رس روانگرا می‌شود؟
  آیا شن‌ها روانگرا ‌می‌شوند؟
  رفتار ماسه شل تحت بارگذاری سیکلی با دستگاه سه محور سیکلی
  رفتار ماسه شل در آزمایش برش ساده سیکلی
  رفتار ماسه شل در آزمایش برشی پیچشی سیکلی
  رفتار ماسه متراکم در آزمایش سه محوری سیکلی
  رفتار ماسه متراکم در آزمایش برشی پیچشی سیکلی
 • خودآزمایی
  بررسی‌های آزمایشگاهی به کمک دستگاه سه محوری سیکلی
  بررسی آزمایشگاهی به کمک دستگاه برش ساده سیکلی
  رابطه بین نتایج روان شدن از آزمایشات سه محوری و شرایط صحرایی
  مقایسه تنش‌های سیکلی مولد روانگرایی خاک‌ها در شرایط برش ساده سیکلی و سه محوری سیکلی
  خودآزمایی
  مطالعات آزمایشگاهی به کمک میز  لرزان جهت بررسی رفتار ماسه شل
  خودآزمایی
 • ضریب اطمینان در برابر روانگرایی
  خودآزمایی
  رابطه بین حداکثر شتاب زمین و تراکم نسبی ماسه برای روان شدن خاک
  خودآزمایی
  اثرات زمین نرم
  محو اضافه فشار آب حفره‌‌ای
  تحکیم پس از روانگرایی
  تاثیر روش‌های آماده سازی نمونه بر مقاومت در برابر روانگرایی در آزمایش‌های برشی آزمایشگاهی
  تاثیر فرکانس بر مقاومت در برابر روانگرایی
  اهمیت بارگذاری دو طرفه در برش سیکلی با تنش استاتیکی اولیه
  خودآزمایی
  روش‌های بهسازی خاک در برابر روانگرایی

فصل دوم. دیوار حائل تحت بار لرزه

 • مقدمه‌‌ای بر دیوارهای حائل تحت اثر بارهای استاتیکی
  خودآزمایی
  تاثیر زاویه اصطکاک بین خاک و دیوار بر واژگونی دیوار
  گسیختگی خاک پشت دیوار حائل و تاثیر بر فشار جانبی وارد بر دیوار
  دیوار حائل با خاک روانگرا شده
  خودآزمایی
  آشنایی با روش شبه استاتیکی برای اعمال بار زلزله بر دیوار حائل
  بررسی دیوار حائل تحت اثر بار لرزه‌‌ای در حالت محرک
  خودآزمایی
  عوامل موثر بر ضریب فشار حالت محرک دینامیکی
  خودآزمایی
  نقطه اثر نیروی برآیند دینامیکی در حالت محرک
  بررسی سه وضعیت حرکت دیوار با معیار مونونوب – اوکابه به کمک مدلسازی فیزیکی
 • خودآزمایی
  فشار جانبی خاک اشباع تحت اثر بار لرزه‌‌ای
  فشار هیدرودینامیک آب بر دیوار حائل
  خودآزمایی
  محاسبه شتاب تسلیم به منظور شروع لغزش دیوارهای حائل
  خودآزمایی
  فشار جانبی اعمالی به دیوار تحت اثر بار لرزه‌‌ای در حالت مقاوم
  تست‌های تکمیلی فصل دیوار حائل تحت اثر بار لرزه‌‌ای

فصل سوم. خواص دینامیکی خاک‌

 • تفاوت شرایط بارگذاری استاتیکی و دینامیکی
  مقاومت برشی خاک‌ها تحت شرایط بارگذاری سریع
  مقاومت برشی و مدول الاستیسیته خاک‌ها تحت بارگذاری گذرا
  خودآزمایی
  آزمایش‌های دینامیکی خاک‌ها
  آشنایی با تعدادی از آزمایش‌های با کرنش کم در محل
  آشنایی با آزمایش آزمایشگاهی با کرنش کم (آزمایش ستون تشدید)
  آشنایی با آزمایش‌های آزمایشگاهی با کرنش زیاد
  خودآزمایی
  مدول برشی خاک‌ها و عوامل موثر بر آن‌ها
  خودآزمایی
  عوامل موثر بر نسبت
  تاثیر عوامل موثر بر نسبت  میرایی
  خودآزمایی
  روابط محاسباتی برای
  عوامل موثر بر
 • خودآزمایی
  رفتار ماسه‌های اشباع تحت بارهای دینامیکی گذرا
  اثر میزان تنش استاتیکی و تعداد سیکل‌های بار بر مقاومت خاک‌های چسبنده
  خودآزمایی

فصل چهارم. اثرات ساختگاه

فصل پنجم: شیب تحت اثر بار لرزه‌‌ای

 • مقدمه‌‌ای بر روش شبه استاتیکی
  روش شبه استاتیکی اصلاح شده
  حرکت قائم
  پایداری شیب تحت اثر بار زلزله به کمک روش شبه استاتیکی
  محاسبه ضریب اطمینان شیب تحت اثر بار زلزله
  خودآزمایی
  انتخاب ضریب شبه استاتیکی
  پایداری شیب تحت اثر بار لرزه‌‌ای – بلوک لغزشی نیومارک
  خودآزمایی
  محاسبه ضریب اطمینان با روش نیومارک
  اثر فرکانس بر جابجایی دائمی شیب‌ها
  محاسبه شتاب دائمی شیب توسط روش نیومارک
  جهت بحرانی اعمال نیروی لرزه‌‌ای در طراحی
  خودآزمایی

فصل ششم. تئوری انتشار امواج در محیط الاستی

 • مقدمه
  انتشار موج در یک میله ارتجاعی
  انعکاس امواج در انتهای آزاد یک میله ارتجاعی
  انعکاس امواج در انتهای گیردار یک میله ارتجاعی
  انتشار یک بعدی موج در مرز مشترک مصالح در یک میله نامحدود
  خودآزمایی
  انتشار امواج در محیط ارتجاعی سه بعدی
  انتشار امواج در محیط نیم فضا
  انواع انعکاس و عبور (انکسار) موج بر حسب نوع موج
  خودآزمایی
 • انواع میرایی در خاک
  خودآزمایی
  امواج فشاری و برشی در خاک‌های اشباع
  انتشار امواج در محیط‌های جامد و مایع
  تغییرات سرعت موج فشاری و برشی در عمق
  خودآزمایی

فصل هفتم. پی ماشین آلات

 • انواع مختلف ماشین آلاتی که نیروهای پریودیک وارد ‌می‌کنند
  انواع پی ماشین آلات
  درجات آزادی یک پی حجیم
  ضرایب مربوط به خاک (ضرایب بارکان)
  مقادیر توصیه شده برای   برای مساحت ۱۰ متر مربع
  تغییرات   بر حسب فشار همه جانبه و کرنش برشی
  ارتعاشات قائم بلوک پی
  ارتعاشات افقی (لغزشی) بلوک پی
  نکات طراحی پی ماشین آلات برای از بین بردن تشدید
  خودآزمایی
  تئوری بایوت ( انتشار امواج در محیط متخلخل همگن اشباع)
  پرده کشی در برابر ارتعاش
  عایق سازی محرک به وسیله استفاده از کانال‌های رو باز
  عایق سازی مقاوم به وسیله استفاده از کانال‌های روباز
  عایق سازی مقاوم به کمک شمع‌های تو خالی
  خودآزمایی

فصل هشتم. ظرفیت باربری دینامیکی پی سطحی

 • کتاب شرح و درس دینامیک خاک
 • ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی
  خودآزمایی
  ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی با روش شبه استاتیکی برای خاک‌های دانه‌‌ای
 • بررسی منحنی بار – نشست پی‌های سطحی
  خودآزمایی

فصل نهم. تئوری ارتعاشات

 • مقدمه
  ارتعاش آزاد سیستم‌های یک درجه آزادی نامیرا
  ارتعاش اجباری سیستم‌های یک درجه آزادی نامیرا
  خودآزمایی
  ارتعاش آزاد یک سیستم یک درجه آزادی میرا
  خودآزمایی
  ارتعاش اجباری سیستم یک درجه آزادی میرا
  خودآزمایی
  مراجع کتاب شرح و درس دینامیک خاک

کتاب شرح و درس دینامیک خاک علاوه بر شرح کامل درسی نکات مهم کنکوری، سوالات آزمون دکترای چند سال اخیر را هم بخوبی پوشش داده است.

دکمه بازگشت به بالا