اقتصادی

نهاده‌های ساختمانی ۱۲ درصد ارزان شد

بر اساس گزارش مرکز آمار، در فصل تابستان میزان تغییر ارزش ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 1.9 درصد است که نسبت به فصل مشابه 11.7 درصد است. اطلاعات در فصل قبل (13.6 درصد) کاهش یافته است.

به گزارش شیمیشی، مرکز آمار اعلام کرد در فصل تابستان 1402 ارزش واحدهای مسکونی شهر تهران 2197.2 درصد بوده که نسبت به فصل قبل 1.9 درصد، نسبت به فصل مشابه پارسال 47.3 درصد و 47.3 درصد است. درصد نسبت به سال گذشته 47.3 بوده است. با گذشت 4 فصل از فصل، نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.5 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان 1402 میزان تغییر ارزش ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 1.9 درصد است که بر اساس همین اطلاعات در فصل قبل 11.7 واحد کاهش داشته است. (13.6%).

در این فصل بیشترین تورم فصلی در بین گروه های اجرایی با نرخ 20.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «گیتار و گچ کاری» و گروه اجرایی «سخت افزار، میلگرد، پروفیل در و پنجره و سیم» 6 درصد است. 5 درصد کاهش یافته است. نسبت به دوره قبل

تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان 1402 میزان تغییر ارزش ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 47.3 درصد بوده که 7.6 درصد است. همین اطلاعات (39.7 درصد) در فصل قبل افزایش یافته است.

در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه در بین گروه های مدیریتی 74.7 درصد متعلق به گروه مدیریتی «سخت افزار در و پنجره» و کمترین تورم با 29.6 درصد متعلق به گروه مدیریتی است. “گروه مدیریت

نرخ تورم سالانه

در فصل تابستان 1402 میزان تغییر ارزش ساختمان های مسکونی شهر تهران در چهار فصل سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 43.5 درصد بوده است. بر اساس همین اطلاعات در فصل قبل 4.3 درصد (39.2 درصد) افزایش داشته است.

در این فصل از بین گروه های مدیریتی، بیشترین تورم سالانه با 63.0 درصد متعلق به گروه مدیریتی «کم» و کمترین آن با نرخ 33.9 درصد متعلق به گروه «کویر» بوده است.

شاخص قیمت و شاخص قیمت ساختمان های مسکونی شهر تهران به تفکیک گروه های مدیریتی

گروه سیمان، بتن، ماسه: در این فصل شاخص قیمت نسبت به فصل گذشته 6.1 درصد به 2513.3 رسید و مطابق فصل مشابه 49.7 درصد افزایش یافت. همچنین میانگین شاخص چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.2 درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ: در این فصل ارزش قیمت به 2122.4 رسیده که نسبت به فصل قبل 20.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 47.8 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین نرخ چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 36.2 درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، پست و آجر: در این فصل قیمت به 6 هزار و 1890 رسیده و نسبت به فصل گذشته 7.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. 37.1 درصد همچنین میانگین نرخ چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.7 درصد افزایش داشته است.

گروه معرق، کاشی و سرامیک: در این فصل قیمت ها به سال 1385 رسیده که نسبت به فصل قبل 6.5 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 39.1 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین نرخ چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.7 درصد افزایش داشته است.

گروه کویر: در این فصل شاخص قیمت به 2 هزار و 128 رسیده که نسبت به فصل قبل 2.3 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 33.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 33.9 درصد افزایش داشته است.

گروه مبلمان، میلگرد، پروفیل در و پنجره و مفتول: در این فصل رقم قیمت به 2216.6 رسیده که نسبت به فصل قبل 6.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.9 درصد افزایش داشته است.

گروه درختی: در این فصل ارزش قیمت به 2749.3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 5.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 44.8 درصد افزایش داشته است. همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 40.0 درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام، گیرگونی و آسفالت: در این فصل شاخص قیمت به 2818.6 رسید و نسبت به فصل گذشته 7.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 55.7 درصد افزایش داشت. همچنین میانگین نرخ چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.6 درصد افزایش داشته است.

گروه شیرآلات نظافتی: در این فصل قیمت به 2 هزار و 859 رسیده که نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 60.0 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.0 درصد افزایش داشته است.

گروه تاسیسات مکانیکی و انواع ایزوله: در این فصل عدد قیمت به 3261.3 رسیده که نسبت به فصل قبل 1.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 53.4 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.2 درصد افزایش داشته است.

گروه تجهیزات درب و پنجره: در این فصل شاخص قیمت به 3169.8 رسیده که نسبت به فصل قبل 5.1 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 74.7 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 61.2 درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل قیمت به 2 هزار و 915.2 رسیده که نسبت به فصل قبل 2.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین نرخ چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 38.6 درصد افزایش داشته است.

گروه تاسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به 9 هزار و 3602 نفر رسیده که نسبت به فصل قبل 2.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 65.0 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 62.0 درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به 2757.4 رسیده و نسبت به فصل قبل 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 51.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 63.0 درصد افزایش داشته است.

گروه سرویس: در این فصل این رقم به 1382.3 رسید که نسبت به فصل قبل 0.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.6 درصد رشد داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 46.3 درصد افزایش داشته است.

از سال 1365 طرح جمع آوری آمار قیمت مصالح ساختمانی هر شش ماه یکبار در شهر تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می شود. از تابستان 1400 این پروژه به صورت فصلی انجام می شود.

در این نظرسنجی اطلاعات قیمت مصالح ساختمانی با مراجعه به تولیدکنندگان یا فروشندگان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت ها جمع آوری شده است.

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تخصص و تجربه گسترده در زمینه تحلیل‌های اقتصادی هستم. با بهره‌گیری از روش‌های هوشمند و دسترسی به منابع معتبر، سعی می‌کنم تا به شما اخبار و تحلیل‌هایی با رویکردی هوشمندانه و خوانای ارائه دهم. هدفم این است که شما را در تصمیم‌گیری‌های مالی خود همراهی کنم و با اطمینان در مسیر صحیح قرار بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا