استان ها

تخصیص اعتبارات سفر دولت سیزدهم به اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان سمنان شتاب داده است

به گزارش خبرگزاری شیمیشی استان سمنان، حسن خلمی رئیس اداره کنترل سیل و زهکشی اداره کل منابع طبیعی و آبفای شهرستان سمنان گفت: این وام برای اجرای 12 دستگاه عمرانی است. پروژه های مدیریتی به منظور جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش خطرات سیلاب و تقویت پوشش گیاهی در دامنه های ناپایدار برای کنترل آلودگی آب و آب های زیرزمینی در استان اختصاص دارد. وی ادامه داد: اجرای این تعداد طرح مدیریت آب در استان از محل اعتبارات ملی برای پیشگیری و مهار سیلاب در استان و در قالب 12 قرارداد، قراردادهای این پروژه ها اجرای بیش از 9500 طرح است. عملیات سنگ و خمپاره در 12 حوزه آبی استان انجام شد. وی تصریح کرد: این اداره کل اعتبار استان همچنین پروژه هایی برای احداث سدهای خاکی و سنگی در محدوده شهرستان های دمقان و میامی و تعمیر و زهکشی سدهای خاکی در منطقه چنداب شهرستان گرمسارابه دارد. حجم بهره برداری 55 هزار مترمکعب و توزیع اعتبار 555 میلیارد ریال می باشد. وی همچنین گفت: دولت سیزدهم اعتبارات مناسبی را برای اجرای طرح های آب و زهکشی در این استان تصویب کرده و با توجه به وجود طرح اجرای طرح ساختمان و عمران و نیروی انسانی متخصص در منطقه، این وام ها می تواند اثربخشی قابل توجهی دارند. به گفته وی مدیریت آب یکی از اقدامات مهم در مقابله با پدیده افزایش یا کاهش دما، خشکسالی و سیل است که در استان سمنان با سرمایه گذاری در این حوزه از خسارت جلوگیری می شود و تعطیل و توسعه مستمر برای این امر فراهم می شود. . بخش

دکمه بازگشت به بالا