بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری شهرداری تهران از منابع پایدار است

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: بیش از 44 هزار میلیارد تومان منابع دائمی از بودجه امسال شهرداری تهران است.

به گزارش شیمیشی، حبیب کاشانی در دویست و چهل و هشتمین جلسه عمومی شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارش حساب دخل و خرج پایان اسفند 1402 و دو ماه اردیبهشت 1403 شهرداری تهران گفت: الحاقیه بودجه ای که انجام شد. ساخت 1402 در سال 1402 به تصویب شهرداری تهران رسید. 104 هزار میلیارد تومان و درآمد در این متمم 85 هزار و 847 میلیارد تومان است که 82 درصد، منابع انتقال سرمایه 12 هزار و 151 میلیارد تومان 11 درصد و منابع نقل و انتقال دارایی های مالی است. آنها حدود 6 هزار میلیارد تومان هستند که پنج درصد است.

وی ادامه داد: در 12 ماه گذشته 116 هزار و 776 میلیارد تومان جمع آوری شد که 112 درصد بیشتر از جمع آوری بودجه عمومی است و شهرداری در این زمینه موفق عمل کرده است. از این تعداد، عملکرد کل پول 105 هزار و 601 میلیارد تومان و 11 هزار و 175 میلیارد تومان کاهش یافته است. قرار بود این تسهیلات 1500 میلیارد تومان هزینه داشته باشد اما شهرداری 2900 میلیارد تومان دریافت کرده است.

عضو شورای شهر تهران همچنین گفت: منابع شهرداری در پروژه مشارکتی در تعدیل بودجه 34 میلیارد تومان تعیین شده و 2 هزار و 971 میلیارد تومان ثبت شده و قابل تامل است و باید در این باره توضیح داده شود. همچنین در دو ماه پایانی اردیبهشت 1403 مجموع منابع نقدی و نقدی 13515 میلیارد تومان بوده که هشتاد درصد کل بودجه را شامل می شود.

وی تاکید کرد: در قسمت اول بحث درآمد باید 20 هزار و 323 میلیارد تومان در دو ماهه 1403 وصول شود که 60 درصد از 12 هزار و 267 میلیارد تومان وصول شده است. همچنین باید دو هزار و 805 میلیارد تومان جمع آوری می شد که 15 درصد از 428 میلیارد تومان جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: باید دو هزار و 511 میلیارد تومان از محل منابع واگذاری دارایی های مالی به دست می آمد که 32 درصد از 818 میلیارد تومان آن جمع آوری شده است. 25 هزار و 640 میلیارد تومان جمع آوری می شود که 13 هزار و 515 میلیارد تومان است و به عبارتی میزان اجرا بر اساس بودجه مصوب 53 درصد است.

وی همچنین گفت: در ارزش تملک دارایی های مالی و سرمایه در مجموع 120 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما با تخصیص هفت هزار و 197 میلیارد تومانی و عملکرد 139 میلیارد تومانی، نسبت سپرده به توزیع اعتبار 2 درصد است. 144000 میلیارد تومان اعتبار در هزینه های پولی و غیر مالی گزارش شد. اما با تخصیص 7685 میلیارد تومان و پرداخت 12645 میلیارد تومان، نقدینگی و عملکرد حدود 140 میلیارد تومان، نسبت سپرده به توزیع اعتبار 2 درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: بودجه مصوب 1403 150 هزار و 950 میلیارد تومان است که بیش از 44 هزار و 716 میلیارد تومان ثابت و 106 هزار میلیارد تومان ناپایدار است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا